سنگ ساب و کفسابی زیبا

سنگ ساب

سنگ ساب و کفسابی برای بیشتر مشتریانی تهرانی و سایر شهرستانی ها اغلب نصب و راه اندازی می شود

شما دیدگاه های خود را به نظرات مراجعه کنید

کف سابی در لابه لابه های و متراز های زیاد و کم نیز قابل اجرا است

در پارمتر های که ابعاد کم است به صورت چکی و کلی گفته می شود

کفسابی

هر کفی یا کف پوشی قابل سنگ ساب کردن یا سنگ سابی نیست مثل سنگ های مصنوعی که جنس آن ها از الیافت سنگی نیست

بلکه با مواد های مخصوصی قابل براق شدن هستند سرامیک ها نیز در برخی اوقات قابل اجرای کفسابی نیستند

سنگ ساب و کفسابی

سنگسابی

از نظر کار شناسان کف سابی و سنگ سابی نوعی از کار مکانیزه به شمار می رود

که در آن به پردازدش و صیغل و پوشش دادن درز ها که اکثرا هم رنگ کف پوش ها مناسب در تمامی اغلام می باشد.