کفسابی  در

شهران شمالی و جنوب غربی کفسابی در غرب تهران

همچنین شهرک نفت و شهر زیبا

جنت آباد جنوبی و شمالی

بلوار فردوس و پیامبر مرکزی

سنگسابی ساب سنگ

سازمان برنامه شمالی و جنوبی

ستاری

آیت االله کاشانی .

کفسابی در غرب تهران

پونک و کوهسار

ساب سنگ در سردار جنگل

باغ فیض

کفسابی سنگسابی

ساب زدن سنگ

سازمان آب

بلوار تعاون

اشرفی اصفهانی و شاهین غرب و شرق

کف سابی

شهرک اکباتان

جاده سولقان

آپادانا و ارم پذیرفته می شود