نوشته‌ها

پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان

پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان بستن و گرفتن درز انقطاع در نما پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان از کار هایی است که امروزه برای جلوگیری از تجمع کبوتر ها ، کثیفی ، عدم جمع شدن آشغال ها توسط با و … تشکیل شده و در حال اجرا سازی می باشد و این کار […]